R O M Â N I A

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TIREAM

Sediul: Tiream, nr.490

Tel.0261873718/Fax:0261873601

Nr. 2646 din 26.08.2019

                                                                      Proces – verbal

încheiat azi data de  26 august  2019 cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei  Consiliului local al comun ai Tiream, întrunit în şedinţă ordinară

         Consiliul local al comunei Tiream, a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de   26 august 2019, orele 14,00 în baza  Dispoziţiei nr. 217/2019, emisă de primarul comunei Tiream la data de 14 august.2019.

Publicitate şedinţei s-a realizat prin  publicarea Anunţului de şedinţă  şi a Odinii de zi în data de 14.08.2019 pe site-ul comunei Tiream, în conformitate cu prevederile Legii privind transparenţa decizională în administraţia publică locală nr.52/2003 şi a art.135,alin.,(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, şi prin afişarea  proiectelor de hotărâre  la avizierul Primăriei conform procesului verbal de afişaj nr. 2517/14.08.2019.        Invitaţia consilierilor locali  la şedinţă  s-a făcut în scris prin convocatorul  înregistrat sub nr.2527din 19.08.2019. În urma convocării  făcute  în scris,  la şedinţă sunt prezenţi un număr de 9  consilieri  locali  din totalul de 11  în funcţie, după cum urmează : Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, , Magdas Elisabeta, Man  Niculae, Reszler Adalbert -Gheorghe,  Suciu Irina , Vinkler Valter , Zold Maria Tunde  şi domnul  Indre Nicolae  în calitate de delegat sătesc al satului  Vezendiu .

Absentează . d-na cons. local  Lieb Beata şi dl.cons. local  Straţi Vasile

Prezenţa consilierilor locali fiind  majoritară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. Şedința se consideră statutară.

Din partea executivului participă la şedinţa consiliului local :dl. primar Tar Nicolae şi    d-na secretar Grigoraş Maria.

Dl primar Tar Nicolae,  prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune aprobării consiliului local, prin vot, în conformitate cu prevederile art.135,alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.

            În urma  votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini , ordinea de zi a şedinţei,este aprobată  cu 9 voturi pentru, din 9 consilieri prezenţi : Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, , Magdas Elisabeta,  Man  Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe,  Suciu Irina , Vinkler Valter , Zold  Maria -Tunde. Voturi împotrivă, nu sunt.Abţineri nu sunt.

            Ordinea de zi aprobată  conţinând 10 puncte dezbătute în următoarea ordine:

        1). Aprobarea procesului -. verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local  al comunei Tiream din data de 26.06.2019;

            2). Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  I , anul 2019;

          3). Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  II , anul 2019;   

            4) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2019;

            5) Proiect de hotărâre privind alocarea  unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de cult din raza comuna Tiream;

            6) Proiect de hotărâre privind  stabilirea componenţei  echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

           7) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  pentru eliberarea cardului – legitimaţiei de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap;

            8) Proiect de hotărâre privind stabilirea  criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de  urgenţă,  în baza Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare;

           9) Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. 27/25.09.2009  privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către Apaserv Satu Mare S.A.

           Iniţiator proiecte: Primarul comunei Tiream, dl.Nicolae TAR.

          10) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

          Pct.1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului local  al comunei Tiream din data de 26.06.2019;

 D-na secretar Grigoraş Maria,supune aprobării consiliului local procesul verbal al şedinţei anterioare(şedinţa din 26 iunie 2019), conform art.138 ,alin.(15) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ .

 În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii  procesul –verbal  este aprobat cu 9 voturi pentru, din  9 consilieri prezenţi : Babţan Dorel, Budai Csaba,   Kontz Zoltan, , Magdas Elisabeta,  Man  Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe,  Suciu Irina , Vinkler Valter , Zold Maria Tunde . Voturi împotrivă – nu sunt, Abțineri- nu sunt.

Doamna secretar ,Grigoraş Maria , informează preşedintele de şedinţă, cu privire la cvorumul  necesar  pentru adoptarea fiecărei hotărâri, şi informează consilierii locali  cu privire la prevederile  articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali:

Alin. (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.

Nici un consilier local nu anunţă  faptul că  s-ar afla întrun conflict de interese cu privire la aprobarea proiectelor de hotărâre aprobate la ordinea de zi . Constat că nu avem cazuri de incompatibilitate.

Dl.   preşedinte de şedinţă,  consilier local  BUDAI CSABA preia lucrările şedinţei  consiliului local şi  supune dezbaterii  primul  proiect de hotărâre  aprobat  la ordinea de zi.

            Pct.nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  I , anul 2019;

Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.
            Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni.

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) , lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , este votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 6 voturi.
            Dl.  președinte de şedinţă, Budai Csaba : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.

            Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. Nu sunt.
            Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată.
            În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 7 voturi „pentru” şi 2 abţinerii fiind astfel adoptată HCL. Nr.27/ 26 august 2019.    

 

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta, , Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde.

Voturi împotrivă, nu sunt.

Abţineri :dl. cons.  Babţan Dorel şi dl.cons. Nan Niculae .

             Pct.nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul  II , anul 2019;

            Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.
            Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni.

            Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) , lit.a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ este votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 6 voturi.
            Dl președinte de şedinţă, Budai Csaba : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.

            Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. Nu sunt..
            Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată.
            În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 7 voturi „pentru” şi 2 abţinerii fiind astfel adoptată HCL. Nr.28/ 26 august 2019.    

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta, , Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde.

Voturi împotrivă, nu sunt.

Abţineri :dl. cons.  Babţan Dorel şi dl.cons. Nan Niculae .

            Pct.nr.4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2019;

            Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.
            Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni.

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) , lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, este votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 6 voturi.
            Dl președinte de şedinţă, Budai Csaba : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.

            Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.Nu sunt..
            Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată.
            În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 7 voturi „pentru” şi 2 abţinerii fiind astfel adoptată HCL. Nr.29/ 26 august 2019.    

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta, , Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde.

Voturi împotrivă, nu sunt.

Abţineri :dl. cons.  Babţan Dorel şi dl.cons. Nan Niculae

            Pct.nr.5. Proiect de hotărâre privind alocarea  unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de cult din raza comuna Tiream;

             Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.
            Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni.

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) , lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, este votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 6 voturi.
            Dl președinte de şedinţă, Budai Csaba : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.

            Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri.Nu sunt..
            Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată.
            În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 7 voturi „pentru” şi 2 abţinerii fiind astfel adoptată HCL. Nr.30/ 26 august 2019.    

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta, , Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde.

Voturi împotrivă, nu sunt.

Abţineri :dl. cons.  Babţan Dorel şi dl.cons. Nan Niculae

            Pct.nr.6. Proiect de hotărâre privind  stabilirea componenţei  echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

            Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.
            Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni.

            Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) ,din O.U.G. 57/2019, este votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 5 voturi.
            Dl președinte de şedinţă, Budai Csaba : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.

            Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. Nu sunt..
            Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată.
            În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 7 voturi „pentru” şi 2 abţinerii fiind astfel adoptată HCL. Nr.31/ 26 august 2019.    

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta, , Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde.

Voturi împotrivă, nu sunt.

Abţineri :dl. cons.  Babţan Dorel şi dl.cons. Nan Niculae

           Pct.nr.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  pentru eliberarea cardului – legitimaţiei de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap;

            Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.
            Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni.

            Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) ,din O.U.G. 57/2019, este votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 5 voturi.
            Dl președinte de şedinţă, Budai Csaba : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.

            Dacă  sunt, vă rog să faceţi propuneri. Nu sunt..
            Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată.
            În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 7 voturi „pentru” şi 2 abţinerii fiind astfel adoptată HCL. Nr.32/ 26 august 2019.    

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta, , Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde.

Voturi împotrivă, nu sunt.

Abţineri :dl. cons.  Babţan Dorel şi dl.cons. Nan Niculae

            Pct.nr.8. Proiect de hotărâre privind stabilirea  criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de  urgenţă,  în baza Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare;

            Iniţiator proiect : primarul comunei Tiream, Tar Nicole.
            Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni.

            Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3),lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 6 voturi.

            Dl președinte de şedinţă, Budai Csaba : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.

            Dacă  sunt vă rog să faceţi propuneri. Nu sunt.,.
            Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată.
            În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 7 voturi „pentru” şi 2 abţinerii fiind astfel adoptată HCL. Nr.33/ 26 august 2019.    

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta, , Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde.

Voturi împotrivă, nu sunt.

Abţineri :dl. cons.  Babţan Dorel şi dl.cons. Nan Niculae

           Pct.nr.9. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. 27/25.09.2009  privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către Apaserv Satu Mare S.A.

            Iniţiator proiect : primar Tar Nicole.
            Preşedinţii comisiile de specialitate  nr.1, nr.2 şi nr.3, prezintă  avizele de aprobare  acordate   proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni.

Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) ,lit.g) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , este votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 6  voturi.
            Dl președinte de şedinţă, Budai Csaba : întreabă dacă sunt  propuneri de modificare sau completare a proiectului de hotărâre prezentat.

            Dacă  sunt,. vă rog să faceţi propuneri. Nu sunt.
            Supun la vot proiectul de hotărâre în  forma prezentată.
            În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii proiectul de hotărâre  este aprobat cu 7 voturi „pentru” şi 2 abţinerii fiind astfel adoptată HCL. Nr.34/ 26 august 2019.    

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: Budai Csaba,   Kontz Zoltan, Lieb Beata, Magdas Elisabeta, , Reszler Adalbert – Gheorghe, Straţi Vasile , Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold  Maria Tunde.

Voturi împotrivă, nu sunt.

Abţineri :dl. cons.  Babţan Dorel şi dl.cons. Nan Niculae

Alegerea  preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie 2019 – noiembrie 2019.

Întrucât perioada de 3 luni pentru care a fost ales preşedinte de şedinţă dl..consilier BUDAI CSABA, expiră la data de 31.08.2019 , se impune alegerea noului preşedinte de şedinţă, în condiţiile art.123, alin.(1)  şi (4)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dl.primar, solicită propunerii pentru alegerea noului preşedinte de şedinţă.

Dl.cons. Budai Csaba , propune preşedite de şedinţă pe dl.consilier  Kontz Zoltan.

Nu sunt alte propnuneri .

Cvorumul necesar pentru alegerea preşedintelui  de şedinţă  este votul majorităţii simple, conform art. 123, alin. (1) ,lit.g) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,  respectiv 5  voturi „pentru „ din  totalul membilor prezenţii la şedinţă.(9 cons.locali sunt prezenţi) .
            Dl.primar,Tar Nicolae, supune la vot propunerea făcută de dl.consilier Budai Csaba.

În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâinii, dl.cons. KONTZ ZOLTAN, este eles preşedinte de şedinţă  pentru o durată de 3 luni (septembrie 2019 – octombrie 2019  – noiembrie 209), cu 9 voturi « pentru », din totalul de 9 consilieri prezenţi.

Au votat „pentru” următorii consilieri locali: : Babţan Dorel, Budai Csaba, Kontz Zoltan,  Magdas Elisabeta,  Man  Niculae, Reszler Adalbert – Gheorghe,  Suciu Irina , Vinkler Valter  şi  Zold Maria Tunde 

Voturi împotrivă, nu sunt.

Abţineri :  nu sunt.

            10) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

Nu sunt alte întrebări, interpelări, petiţii şi /sau informării.

 Dl. preşedinte de şedinţă , consilier local BUDAI CSABA ,mulţumeşte primarului şi consilierilor pentru participarea la şedinţa şi declară încheiate lucrările şedinţei consiliului local, convocat în şedinţă ordinară, prin Dispoziţia nr.217/2019 emisă de primarul comunei Tiream la data de 14 august 2019.

                                   Tiream, la  26 august  2019.

          Preşedinte  de  şedinţă,                                              Secretar,

     Consilier local: Budai Csaba                                 jr. Maria Grigoraş

Red./Tehn. M.G.

1.Ex.original