R O M Â N I A

PRIMARIA COMUNEI  TIREAM                                                                                                JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                                     Sediul : Localitatea Tiream,nr.490, telefon/fax 0261-873718                                                                                        E-mail : primaria.tiream@gmail.com                                                                                                      —————————————————————————————————————————–

Nr.3123 din 21.10.2019

 

A  N  U  N  Ţ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, republicată , se aduce la cunoştinţă publică  convocarea Consiliului local al comunei Tiream Tiream  în şedinţă ordinară,  care va avea loc la data de 30 OCTOMBRIE 2019 ora 14:00 , la sediul  Primăriei comunei Tiream, cu următorul proiect  al ordinii de zii, cuprins în anexa la Dispoziţia  nr.245 /2019 emisă de primarul comunei Tiream  la data de 21 octombrie 2019.,

 

                                PROIECT AL ORDINII DE ZI

         1). Aprobarea procesului -verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local din data de 26.08.2019;

            2). Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul III , anul 2019;

            3) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2019;

            4) Proiect de hotărâre privind alocarea  unor sume din bugetul comunei pentru achiziţionarea şi montarea unui cazan din oţel cu funcţionare pe combustibil solid cu gazeificare;

            5) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare   a Consiliului local al comunei Tiream;

   6) Proiect de hotărâre privind  reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii.

            Iniţiator proiecte: Primarul comunei Tiream, dl.Nicolae TAR.

          7) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

            Proiectele de hotărâre  menţionate mai sus ,vor fi publicate începând cu data de 21.10.2019  pe site –ul  primăriei  www.tiream.ro iar procesul-verbal de afişaj  la avizierul Primăriei comunei Tiream. 

 Persoanele interesate pot transmite  pe adresa de email:primăria.tiream@ gmail. com, sau pot depune în scris la dl. Chioreanu Gheorghe –persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003, propuneri,sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul actelor normative, până la data de 30.10.2019, ora 10,00

Propunerile şi sugestiile depuse vor fi  prezentate în cadrul şedinţei  Consiliului local al comunei Tiream din data de  30.10.2019.

PRIMAR,

  1. Tar Nicolae

Red./Tehn. G.M.                                                                                                                                                                                  2. Ex.