R O M Â N I A

PRIMARIA COMUNEI  TIREAM                                                                                                JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                                     Sediul : Localitatea Tiream,nr.490, telefon/fax 0261-873718                                                                                        E-mail : primaria.tiream@gmail.com                                                                                                      ——————————————————————————————————————————

Nr.2516 din 14.08.2019

 

A  N  U  N  Ţ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, republicată , se aduce la cunoştinţă publică  convocarea Consiliului local al comunei Tiream, în şedinţă ordinară  care va avea loc în data de 26 AUGUST 2019 ora 14:00 , la sediul  Primăriei comunei Tiream , cu următorul proiect      al ordinii de zii, cuprins în anexa la Dispoziţia primarului comunei Tiream nr.217/14.08.2019,

 

                                PROIECT AL ORDINII DE ZI

         1). Aprobarea procesului – verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local din data de 26.06.2019;

            2). Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  I , anul 2019;

         3). Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  II , anul 2019;   

            4) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2019;

            5) Proiect de hotărâre privind alocarea  unor sume din bugetul comunei pentru unităţile de cult din raza comuna Tiream;

            6) Proiect de hotărâre privind  stabilirea componenţei  echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

           7) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  pentru eliberarea cardului – legitimaţiei de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap;

            8) Proiect de hotărâre privind stabilirea  criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de  urgenţă,  în baza Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare;

           9) Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. 27/25.09.2009  privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către Apaserv Satu Mare S.A.

           Iniţiator proiecte: Primarul comunei Tiream, dl.Nicolae TAR.

          10) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.        

            Proiectele de hotărâre  menţionate mai sus ,vor fi publicate începând cu data de 14.08.2019  pe site –ul  primăriei  www.tiream.ro iar procesul-verbal de afişaj  la avizierul Primăriei comunei Tiream. 

 Persoanele interesate pot transmite  pe adresa de email:primăria.tiream@ gmail. com, sau pot depune în scris la dl. Chioreanu Gheorghe –persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003, propuneri,sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul actelor normative, până la data de 26.08.2019, ora 10,00

Propunerile şi sugestiile depuse vor fi  prezentate în cadrul şedinţei  Consiliului local al comunei Tiream din data de  26.08.2019.

PRIMAR, Tar Nicolae

Red./Tehn. G.M.                                                                                                                                                                                  Ex.