ANUNŢ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, republicată ,  aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de  hotărâre , obiect al Dispoziţiei  Primarului nr. 174 din 14.06.2019 ce urmează  a fi supuse aprobării Consiliului local al comunei Tiream, în cadrul şedinţei ordinare din data de  26 IUNIE  2019, ora  14,00.                                                                                                                                        

 Şedinţa se va desfăşura  în sala de şedinţe a Primăriei  comunei Tiream , cu următorul proiect la ordinea de zi :

            1) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2019;

            2) Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei  din bugetul local pe anul  2019 Asociaţiei Culturale Sathmarense  Satu Mare;

            3) Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării unui  tractoraş pentru tuns iarba; 

           4) Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa III – străzi în Tiream “

            5) Proiect de hotărâre privind revocarea HCL.Nr.10/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream;

           6) Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream;        

          7) Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe  speciale pentru igienizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din faţa gospodăriilor  contribuabililor din raza comunei Tiream;

          8)  Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Tiream cu alte unități administrativ-teritoriale  în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA;

          9) Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii Acordului de asociere  între UAT Judeţul Satu Mare  şi cele 40 de UAT – uri din judeţul Satu Mare  pe teritoriul cărora  se vor amplasa Unităţile de combatere a căderilor de grindină (UCG)  realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail în Satu Mare county „ ,cod ROHU -102, acronim SILVER ;

                      Iniţiator proiecte: Primar, Tar Nicolae;

         10) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.        

            Proiectele de hotărâre  menţionate mai sus ,vor fi publicate începând cu data de 14.06.2019  pe site –ul  primăriei  www.tiream.ro iar procesul-verbal de afişaj  la avizierul Primăriei comunei Tiream. 

 Persoanele interesate pot transmite  pe adresa de email:primăria.tiream@ gmail. com, sau pot depune în scris la dl. Chioreanu Gheorghe –persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003, propuneri,sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul actelor normative, până la data de 26.06.2019, ora 13,00

Propunerile şi sugestiile depuse vor fi  prezentate în cadrul şedinţei  Consiliului local al comunei Tiream din data de  26.06.2019.

PRIMAR,

Tar Nicolae