În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, republicată ,  aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de  hotărâre , obiect al Dispoziţiei  Primarului nr. 132 din 12.04.2019  ce urmează  a fi supuse aprobării Consiliului local al comunei Tiream, în cadrul şedinţei ordinare din data de  24 APRILIE  2019, ora  14,00.                                                                                                                                        

 Şedinţa se va desfăşura  în sala de şedinţe a Primăriei  comunei Tiream , cu următorul proiect la ordinea de zi :

           1) Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2019;

           2) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de  216.051 lei  din  excedentul anilor precedenţi , pentru  finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 ;

           3) Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura în cursul anului 2019 ;

           4) Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, instalării şi utilzării unui sistem de supraveghere stradală  video IP,  în comuna Tiream, judeţul Satu Mare;

           5) Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream;  

           6) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii :” Reparaţii capitale la Căminul cultural din localitatea Vezendiu, comuna Tiream, judeţul Satu Mare ;                                                                                                

           7) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Amenajamentului Pastoral  pentru UAT Tiream, judeţul Satu Mare;

           8)  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019;

           9) Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului şi Actului constitutiv ale Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitare „Valea Neagră”  

           10)  Proiect de hotărâre privind   aprobarea modificării Actului constitutiv  al  S.C.APASERV SATU MARE S.A.;.   

                 Iniţiator proiecte: Primar, Tar Nicolae;

            11)  Prezentarea  Raportului anual  privind starea economică , socială şi de mediu  a unităţii administrativ teritoriale  comuna Tiream, pe anul 2018

            12) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

            Proiectele de hotărâre  menţionate mai sus ,vor fi publicate începând cu data de 12.04..2019  pe site –ul  primăriei  www.tiream.ro iar procesul-verbal de afişaj  la avizierul Primăriei comunei Tiream. 

 Persoanele interesate pot transmite  pe adresa de email:primăria.tiream@ gmail. com, sau pot depune în scris la dl. Chioreanu Gheorghe –persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003, propuneri,sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul actelor normative, până la data de 24.04.2019, ora 13,00

Propunerile şi sugestiile depuse vor fi  prezentate în cadrul şedinţei  Consiliului local al comunei Tiream din data de  24.04.2019.

PRIMAR,

Tar Nicolae

ANUNŢ