În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, republicată ,  aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de  hotărâre , obiect al Dispoziţiei  Primarului nr.  297 din 15.11.2018          ce urmează  a fi supuse aprobării Consiliului local al comunei Tiream, în cadrul şedinţei ordinare din data de  27 NOIEMBRIE 2018, ora  14,00.                                                                                                                                        

 Şedinţa se va desfăşura  în sala de şedinţe a Primăriei  comunei Tiream , cu următorul proiect la ordinea de zi :

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul III, anul 2018;                                                 

2) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din  satele componente ale comunei Tiream.                                              

3) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei , a numărului maxim de posturi  şi a Statului de funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream   

                 Iniţiator proiecte: Primar, Tar Nicolae;

 4) Probleme curente 

            Proiectele de hotărâre  menţionate mai sus ,vor fi publicate începând cu data de 16.11.2018  pe site –ul  primăriei  www.tiream.ro iar procesul-verbal de afişaj  la avizierul Primăriei comunei Tiream. 

 Persoanele interesate pot transmite  pe adresa de email:primăria.tiream@ gmail. com, sau pot depune în scris la dl. Chioreanu Gheorghe –persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003, propuneri,sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul actelor normative, până la data de 27.11.2018, ora 13,00

Propunerile şi sugestiile depuse vor fi  prezentate în cadrul şedinţei  Consiliului local al comunei Tiream din data de 27.11.2018.

PRIMAR,

Tar Nicolae