Az 52/2003-as sz. törvény 7. cikkely értelmében, a közigazgatási határozathozatal átláthatóságról, köztudomásra hozzuk azokat a határozattervezeteket, amelyek a polgármester 132/12.04.2019-es szám alatt iktatott Rendelkezése alapján, a Helyi Tanács rendes ülésén előterjesztésre kerülnek. A tanácsülés időpontja 2019., április 24., 14,00. óra                                                                                                                              

 A tanácsülés helyszíne a mezőteremi Polgármesteri hivatal gyűlésterme.

 

NAPIRENDEN:

           1) Határozattervezet Mezőterem község 2019-es költségvetésének jóváhagyásáról

link: Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2019;

            2) Határozattervezet elfogadása az előző pénzügyi évek költségvetési többletéből maradt 216.051 lejnek a felhasználásáról,  a község 2019. évi költségvetéséban a fejlesztés területén való felhasználásáról.

Link: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de  216.051 lei  din  excedentul anilor precedenţi , pentru  finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 ;

            3) Határozattervezet elfogadása a 2019-es év kulturális és sporttevékenységeinek finanszírozásáról.

Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura în cursul anului 2019 ;

            4) Határozattervezet Mezőterem községben térfigyelő kamerák beszerzéséről, kihelyezéséről, és használatáról: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, instalării şi utilzării unui sistem de supraveghere stradală  video IP,  în comuna Tiream, judeţul Satu Mare;

            5) Határozattervezet az utcanevek és a házszámok jegyzékének elfogadásáról Mezőterem község településein.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal  şi a numerelor administrative  pentru străzile din satele componente ale comunei Tiream;  

           6) Határozattervezet a „Vezend településen, Mezőterem községben a kultúrotthon nagyjavítása” beruházás műszaki-gazdasági mutatószámainak elfogadásáról.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii :Reparaţii capitale la Căminul cultural din localitatea Vezendiu, comuna Tiream, judeţul Satu Mare ;                                                                                                 

7) Határozattervezet a Mezőterem községi legeltetési díjak jóváhagyásáról.

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Amenajamentului Pastoral  pentru UAT Tiream, judeţul Satu Mare;

           8)  Határozattervezet elfogadása a sürgősségi helyzetek megelőzésének, kezelésének és finanszírozásának Tervezetében a humán, anyagi és pénzügyi erőforrásoknak a biztosításáról a 2019-es évben.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019;

             9) Határozattervezet a „Valea Neagra” Közösségközi Fejlesztési Társulás Statútumának és alapító okiratának módosításáról.

Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului şi Actului constitutiv ale Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitare „Valea Neagră”  

            10)  Határozattervezet a Szatmárnémeti APASERV Rt. alapító okiratában történt módosítások jóváhagyásáról.

Proiect de hotărâre privind   aprobarea modificării Actului constitutiv  al  S.C.APASERV SATU MARE S.A.;

            11)  Helyzetelemző beszámoló Mezőterem község gazdasági, szociális és környezeti viszonyainak alakulásáról a 2018-as évben. Prezentarea  Raportului anual  privind starea economică , socială şi de mediu  a unităţii administrativ teritoriale  comuna Tiream, pe anul 2018

            12) Kérdések, interpellációk, beadványok és a tanácsosok tájékoztatása.

            A határozattervezetek kezdeményezője: Tar Miklós, polgármester.

            A fenti határozattervezetek közzétételének időpontja 12.04.2019, a hivatal www.tiream.ro web oldalán, valamint a hivatal hirdetőtábláján.

 Az érdekelt személyek véleményeket, javaslatokat fogalmazhatna meg, és küldhetnek be a primăria.tiream@gmail.com, vagy írásban fordulhatnak Chioreanu Gheorghe –hoz, aki az 52/2003-as törvény betartásáért kinevezett kapcsolattartó személyhez, 24.04.2019, 13,00 óráig.

A beküldött javaslatok a Helyi tanács 24-i ülésének napirendjén megvitatásra kerülnek.     .

           

Tar Miklós

polgármester

 

ÉRTSÍTÉS