În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, republicată ,  aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de  hotărâre , obiect al Dispoziţiei  Primarului nr. 76 din 07.02.2019          ce urmează  a fi supuse aprobării Consiliului local al comunei Tiream, în cadrul şedinţei ordinare din data de  20 FEBRUARIE 2019, ora  14,00.                                                                                                                                        

 Şedinţa se va desfăşura  în sala de şedinţe a Primăriei  comunei Tiream , cu următorul proiect la ordinea de zi :

1) Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2019 -2020;

2) Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului minim al redevenţei anuale pentru  spaţiul cu destinaţia de cabinet medical stomatologic concesionat în conformitate  cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.884/2004

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul IV, anul 2018;

4) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ;

5) Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2019”, în comuna Tiream.   

                 Iniţiator proiecte: Primar, Tar Nicolae;

 6) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

            Proiectele de hotărâre  menţionate mai sus ,vor fi publicate începând cu data de 08.02.2019  pe site –ul  primăriei  www.tiream.ro iar procesul-verbal de afişaj  la avizierul Primăriei comunei Tiream. 

 Persoanele interesate pot transmite  pe adresa de email:primăria.tiream@ gmail. com, sau pot depune în scris la dl. Chioreanu Gheorghe –persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003, propuneri,sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul actelor normative, până la data de 20.02.2019, ora 13,00

Propunerile şi sugestiile depuse vor fi  prezentate în cadrul şedinţei  Consiliului local al comunei Tiream din data de  20.02.2019.

 

 

PRIMAR,

  1. Tar Nicolae